مدیریت زمان

زمان روزهای هفته خود را مانند زیر تقسیم کرده و هر کدام را به کاری به ترتیب اولویت تخصیص دهید.

مدیریت زمان

این روش برنامه ریزی را هم از کارآفرینان به یادگار داشته باشید.

مدیریت زمان

 و در انتها به دانسته هایتان در مورد مدیریت زمان عمل کنید، تا عمل نکنید و کاری انجام ندهید هیچ چیزی تغییر نمی کند.