امروزه Minitab اغلب در اجرای پروژه های شش سیگما، CMMI و دیگر رویه های آماری مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت Minitab دو محصول دیگر را نیز ارائه می دهد که مکمل نرم افزار Minitab می باشند. Quality Companion یک ابزار یکپارچه جهت مدیریت پروژه های شش سیگما و تولید ناب که اجازه می دهد داده های Minitab با مدیریت پروژه و اسناد ترکیب شوند. این نرم افزار یک نرم افزار مکمل برای نرم افزار minitab محسوب می شود.

.  برخی از ویژگی های نرم افزار Quality Companion

  • FMEA (حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات): شناسایی علل بالقوه برای یک شکست محصول یا فرایند، پیش بینی اثرات ناشی، و اولویت بندی اقدامات مورد نیاز برای آنها را کاهش دهد.
  • ماتریس  Pugh: مقایسه پیشنهادات طراحی محصول و استراتژی های بهبود و تعیین آنهایی که بهترین تطابق با الزامات و اهداف مشتری  را دارد.
  • ارزیابی ریسک پروژه: ارزیابی اینکه آیا یک پروژه بالقوه با موفقیت در زمان مشخص شده می تواند تکمیل شود.
  • آنالیز مالی: برآورد صرفه جویی پروژه خود را و بازه زمانی برای درک کردن آن.

  شما می توانید نرم افزار  Quality Companion

لینک دانلود

.

منبع دانش نامه صنایع ، سایت نرم افزار