1- نرم افزار های آماری و کنترل کیفیت

minitab - spss - statistical - stat graphic - matlab - sas - stat - axume - PHStat sigma plot - quality companion 

2- نرم افزار های اقتصاد مهندسی

eviews - microsoft money - cost OS - comfar

3- نرم افزار های طراحی سیستم ها 

Rational rose enterprise

4- نرم افزار های کنترل پروژه

WBS chart pro - primavera project planner - primavera 6 - msp - Aec planner - harvard project manager - project schadule -pertmaster

5- نرم افزار های تحلیل سیستم ها

PowerSim - slam - Dynamo - Vensim

6- نرم افزار های طراحی و ساخت مواد

Atuo from - Abaqus - solidwork - Ansys - CATIA 

7- نرم افزار های تحقیق در عملیات و بهینه سازی

QSB - TORA - GINO - GAMS - Lingo - Lindo - Qsom - Storm - DS - QSB 

8- نرم افزار های طرح ریزی واحد های صنعتی

Visio - planet - Factory Flow - compland - Craft - ALDEP - CORELAP 

9- نرم افزار های آنالیز تصمیم گیری

Export Choice

10- نرم افزار های شبیه سازی

 Arena - siman - simfactory - GASP - GPSS - Taylor - sinscript - ED Enterprise Dynamic - Autocad - SLAM - SOL - SIMULA - SIMUL8  I Think - AnyLogic - Flexim - Stellat-

11- نرم افزار های برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی 

OPT - FLB - MRP - Production Manager - MPCS - MPPZI

12- نرم افزارهای مدیریت مالی :

Winston -  Money Maximizer - MYOB

13- نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده ها :

MS ACCESS - ORACLE - SYBASE - INGRES - DB2 - INFORMIX

منبع دانشنامه مهندسی صنایع